Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Manyezit ve refrakter sektöründe küresel bir şirket olarak, paydaşlarımız için kalıcı değer yaratmaya odaklanıyoruz. Hızla değişen teknoloji ve iklim değişikliği gibi başlıca küresel trendlerin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerine sürdürülebilir iş modelimizle yanıt veriyoruz.

Sürdürülebilirlik konularını üst yönetimin liderliğinde yürütüyoruz. Sürdürülebilirlik ile ilgili hedeflerin belirlenmesi, uygulanması, gözden geçirilmesi ve iletişimi için ihtiyaçların belirlenmesi Yönetim Kurulu sorumluluğunda bulunuyor. Yönetim Kurulu üç ayda bir toplanıyor.

Sektörümüzü ilgilendiren yerli ve küresel trendlerini yakından incelediğimiz ve şirketimizin iş stratejisini göz önünde bulundurduğumuz bir analiz gerçekleştirdik. Bunun sonucunda Sürdürülebilirlik alanında öncelikli konularımızı aşağıdaki gibi belirledik:

Sektörde küresel bir oyuncu olarak, çalışmalarımızla aşağıdaki Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkı sağlıyoruz:

Ekonomik Performans

Güçlü bir ekonomik performans sürdürülebilirlik alanındaki yatırımlarımızın devamlılığını güvence altına alıyor. Finansal karlılığımızda, Ar-Ge ve inovasyon alanındaki çalışmalarımızla yenilikçi ürünler ortaya koymamız ve sektörde rekabet gücümüzü artırmamız büyük önem taşıyor. Bununla birlikte, Ar-Ge çalışmaları ile sürdürülebilir ürünler de geliştiriyoruz.

İş Etiği

Şirketimizin tüm iş süreçlerini ve iş ortaklarımızla ilişkilerimizi etik kuralları temel alarak düzenliyoruz.

Tüm iş ortaklarımızın uyma sorumluluğu bulunan bu ilkeler, çalışanlar ve tedarikçilerle yaptığımız sözleşmelere dahil edilmiştir. Çalışanlara yolsuzluk ve rüşvetle mücadele konusunun dahil olduğu Etik İlkeler eğitimleri veriyoruz.

Risk Yönetimi

Şirketimizin varlığı, gelişimi ve devamlılığı için tehlike oluşturan unsurları proaktif şekilde yönetiyoruz. Risk Yönetimi kapsamında risklerin erken teşhisi ve tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması sağlıyoruz. Risk Yönetimi, Mali ve İdari İşler Direktörlüğü’nün sorumluluğundadır. Direktörlük, her üç ayda bir Yönetim Kurulu'na Kurumsal Risk Analizi Raporlarını sunuyor. Raporlar değerlendirilerek gerekli aksiyonlar alınıyor.

Çevresel Etki

Sürdürülebilirlik anlayışımız çerçevesinde, faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkilerini azaltmaya önem veriyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele dahilinde enerji tüketimini azaltmak ve karbon ayak izimizi küçültmek üzere çalışmalar yapıyoruz. Ar-Ge ve inovasyon kapsamında geliştirdiğimiz yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler ve iş süreçlerindeki iyileştirmeler önemli rol oynuyor. Bununla birlikte, atık ve su yönetimini etkin şekilde gerçekleştiriyoruz. Madencilik faaliyetlerimizde toprağın yapısının korumasına öncelik veriyoruz.

Toplumsal Değer

Sürdürülebilirliği entegre şekilde ele alıyor ve sosyoekonomik alanda da değer yaratmaya odaklanıyoruz. Tüm değer zinciri boyunca insan haklarına saygı göstermeyi ön planda tutuyoruz. Çalışanlarımız ve iş ortaklarımız için gerek kurum içi politikalarda gerek Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve OECD Çokuluslu İşletmeler için İnsan Hakları Rehber İlkeleri gibi uluslararası standartlarda insan haklarını gözetiyoruz. Tüm çalışanlar ve tedarikçiler için OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına uygun düzenlemeler ile uluslararası standartlarda iş sağlığı ve güvenliği şartları sağlıyoruz.

Paydaşlarla İletişim

Ortak değer yaratmak için öncelikle ekosistemimizde yer alan paydaşların görüş, beklenti ve ihtiyaçlarını anlamamız gerekiyor. Faaliyetlerimizin her alanında paydaşlarımızla etkin bir diyalog kuruyoruz. Paydaşlarımızla iletişim kanallarımız şu şekildedir:

Üyelikler

Paydaşlarla iletişimimizi farklı platformlarda üyelik ve iş birlikleriyle de sürdürüyoruz.

Biz Etkinlik Takvimi Yetenek Sürdürülebilirliği Sizi Dinliyoruz
-->